ေဖက္လိက္ပတ္အုိတ္ ေကႜံစုိတ္လြှညိ
ခ်ဴ...ဗညာရာဇ္ (ကြာန္ယို္က္)


Picture
ဂိတုေပင္တၞး
မတ္ၿဗဲအးမွ
ေကာ္အဲ ျဇဟာန္ဟာ

စုိပ္ဂႜံင္လးပၠၜ
တၝဲဟံြဂမၱၜမွ
ကြာ္တၜမဲြစံြ မာန္ဟာ

ဒၥးတုိန္ေဇၞာ၀္ဍာ္
ထပၚဍာန္လပွ္၀ဲ
ဂစာန္တဲဇဲ ဟံြမာန္ဟာ


ေဃာဘ၀ေကႜံသၝိဌာန္
အေရ၀္ဆာန္မဲြပါင္
ကၛာင္အာနဴၿဂိဳဟ္အဲ
မိမဲြဟံြပေတွ္မၢး
စုိပ္တုိင္ပၠၜဇႝးမွ
အေရ၀္ ဆာန္ေကံြေကြံရ
လၸကႜဳင္ဟုီညိ

ဘ၀ဟုီဂွ္
ညံင္လပွ္သႜဳင္သ၀္
ပ၀္တုိန္ပ၀္ေစွ္
ေဖ်ံလ၀္ဘဲညိင္ သႜိင္လ၀္ဟံြဂံြ

ေဃာမံင္သၝိသ၀္
လၸဖ်၀္စုိတ္ဓာတ္
လညာတ္ကုဪေသၝာဲဂႜိင္
ဓ၀ိင္သြက္ဂကူ
ပူဇၜဍာ္ဓတ္
ဗေပင္ျဒဟတ္တုဲ
ပုဦညး႓ါမဲြကႝက္
ဆက္တဲဗုိန္ဗုိန္
ကြာ္လုိန္တုိန္စုိအ္.....။

ခ်ဴ....အီေက်၀္

Picture
တႝံၿဇဲေလ၀္ကၜ
တႝံက႟ၜသတ္မွ
ဂြံၾကပ္မာန္ဟာ

ဂလ၀္ကုဪကႛိဳင္ထ၀္
ပ၀္ယာန္ဗဲၵဲါမိအၜ
ဆက္ပၠၜ႐ုိဟ္တၝဲ
တဲကြာ္မာန္မွ
ျဇဟာန္ညးေကာ္ဟာ


ေဒံ...ေသၢာံအီေက်၀္
ေကာ...ပေယ်၀္ကုဪမုက္
ဣဏံဂွ္ဍာ္..ဟုံ
ဣဏံဂွ္ဂေစံ...ဖုံကုဪပႜန္
ဆန္႓န္မာန္မွ
ဆာန္ေဒံဟံြေသင္

ၿဂိဳဟ္ေကာန္တၞံကုီ
သုီကေရက္ႀသိဳဟ္ေကာ
ဖ်ၜဗစိုပ္တံဇုိင္ေဒံကႜာ
အပ္ျပာပ္ဇိုန္ဏွင္အာမွ
သတၱိဍာံဟံြေသင္....ေဒံ

သြက္ေကာန္ဂကူ
တိုင္ပၠၜေသၢာံစုိပ္
အၾကာလၱိဳပ္အၾကာၿဗဲ
ခံက္တဲညှသာ
႓ိုတ္လုဪေသၝာဲကႜာေလ၀္

စုိတ္ဓာတ္ေပင္ပႜိဳက္
ကြာ္တိုန္အာမၢး

ေကာကုဪဆာန္.....
ဆာန္ကုဪေကာ.....။