ေဖက္လိက္ပတ္အုိတ္ ေကႜံစုိတ္လြှညိ

..................................................

Picture
                                                          
                                                        

                                                          ကဗ် ပ႐ူဂကူ
                                                       
....................

                                                           ကဗ် ပ႐ူမိမ
                                                        ...................

                                                        ကဗ် ပ႐ူသဟာဲ

                                                    ...................
.....

                                                          ကဗ် ပ႐ူဗွ္သႝာ

                                                        ..............
.....

                                                         ကဗ် ပ႐ူဆာန္

                                                    ........................

                                                              ပ႐ုိင္
                                                     ..................
.........    ဗႜံက္မန္ဂမႜိဳင္   .........

မဏိက္ကေသဲ
....................................
မာံဆာန္ရး
....................................
လိက္ပတ္မည္
....................................
သူရဇၨ
....................................
ဗှသၱာ
....................................
တပူတဗ၀္
....................................
ကမ္နိရာဲ
....................................