ေဖက္လိက္ပတ္အုိတ္ ေကႜံစုိတ္လြှညိ

လႝီစုိတ္ညးမဲြဓ၀္

Picture
အခိင္ေလ၀္ ေလာန္႓က္အာအုိတ္
စုိပ္ကႜဳင္သၢာံဗၱံဂႜဳပႜိဳတ္
ဟံြသက္သာဒွ္ဒၞံင္ ပႛဲစုိတ္

လၝာ္ရံင္လၱဴအာကာသေတံပႜန္
သၞိင္ဂိတုေလ၀္ မဟဂြံအေခါင္တၞးကုဪဇန္
မတ္ၿဗဲေဏာင္ ေသႜာင္ေျဂာပ္ဗၵန္
အ၀္...အ၀ုဪဏံဂွ္ ႏံြပၞိက္ဒၞံင္ သုီအ၀ိညာဏတံေဏာင္သံြ!!!

ပႛဲဗတင္ေလ၀္ စၞကလံင္လိင္ေဟာကႜံင္
စုိတ္အဲေလ၀္ ကၱၜမံင္ၿဗံင္ၿဗံင္
လ်းစၞကလံက္လိင္ပႜိဳတ္တၞးၿပံင္
ကုဪဒၞံင္သတိကုဪအဲညံင္ညံင္

လုိက္၀ံြ တၞးပႜိဳတ္ပႜိဳတ္တၞး
႓ိုဟ္ႀသိဳဟ္အုိတ္ ေမတၱာဂး
ဍာံအုိတ္ဂွ္ သစၥဂး
ဟံြဖံက္ပႜန္ ဓ၀္ဍာံဂး
ဇႝးမာန္အုိတ္ ဓ၀္ခႏၱှဂး


                                                                                                                                  


ခ်ဴ....သၨိဳင္၀န္ (တၝဲတၞိ)

Picture
ဟုိတ္နဴကူခ်ပ္ဂႜိဳင္ေဏာင္
ဒးလၸံမံင္ဂး
လၸံ လၸံ ကႜဳင္နဴကူခ်ပ္ဂႜိဳင္ေဏာင္ဟုီဂွ္.....။

လၞဳဟ္ဗုီလုဪေရာ ? လၸေယ်
ကူခ်ပ္မံင္ဂလိုင္လုဪကုီေလ၀္
စုဪကုဪအခိင္ဗၱံဏံ လၸံေကႜံမံင္။

ဗၱံဏံ ဟံြလၸံတုဲ
စၞှမံင္လၸံ ဗၱံဂတေတံ
ဗၱံဂတေတံ ခယ်ဂြံလၸံဟာ
ဒးဆက္စၞှအာလၸံ ဗၱံဂတေတံပႜန္။လၸံေယ်
စပ္ကုဪကူခ်ပ္ဟုီဂွ္
ပႛဲကႛဟ္စံြလ၀္ငၝဳဟ္မးလၞိဳန္
ကူခ်ပ္မံင္အခိင္ဟံြဇူ
ဆဂး...ေဍံဟံြလၸံမၢး
လ်ိဳင္ ညးကူခ်ပ္ေျပကုီေလ၀္။

လၸံ လၸံ
ကႜဳင္နဴကူခ်ပ္ဂႜိဳင္ေဏာင္ဟုီဂွ္
လၞဳဟ္ဗုီလုဪေရာ ?

လႝီဌာန္ေသၝာဲ။

Picture
နဴဇာတိကြာန္ ဒးသာဲျခာကႜဳင္
႓ုိန္ဗွ္သႝာ ဟုိတ္နဴကုဪပညာ။

နဴရဲဆာန္တံ ဟံြဂံြေ၀င္တၜမဲြစံြ
ဒးျပးကႜဳင္ဗဲြမလံ ဟုိတ္နဴရန္တၞံ။

နဴၟဲေကာေဒံဆာန္ မဲြဌာန္ဟံြဂြံမံင္တၜ
ဗွွ္သႝာတၜရုိဟ္တၝဲ ဟုိတ္နဴကုဪဌာန္ေသၝာဲ။

နဴျဒဟာန္ေလ၀္ ဟံြဆုဪဒးေသၝာဲ
ဒွ္လႝီသုီ႓ါ ဟိုတ္နဴပညာ။

နဴမိမ႓ါ ႓ုိန္သာဲျခာကႜဳင္အၜ
ဂြိင္တၜဟံြပုိတ္ ဟုိတ္နဴပညာ။